Logo
Domů menu eshop Přihlášení Nákupní košík
novinky
Výběr měny:

Všeobecné a obchodní podmínky


DODACÍ ŔÁD


Přijetí objednávky a dodávka zboží se uskutečňuje podle Všeobecných obchodních podmínek Activity promotion s.r.o.. Objednávky jsou přijímány e-mailem, poštou nebo osobně na adresu společnosti Activity promotion s.r.o., Olomoucká 77, Brno 62700. U objednávek přijatých telefonicky nemůže Activity promotion s.r.o. převzít odpovědnost za jejich správnost a úplnost.

Prodejní doba:

Po – Čt 8:00 - 16:30
Pá: 8:00 - 15:00

Prodej zboží je realizován následujícími způsoby :

- osobním odběrem zboží v Brně

- zaslání zboží přepravní službou (GEIS, PPL, TOPTRANS, nebo jinou přepravní službou)


Osobní odběr


Zboží se objednává přímo v sídle společnosti Activity promotion s.r.o. v Brně. Osobní odběr zboží je nutno dohodnout u větších zakázek dle platných dodacích termínů, u menších zakázek, minimálně 2 hodiny předem, aby mohl být umožněn včasný výdej zboží ze skladu. Osobní odběr se uskutečňuje v rámci prodejní doby.


Dopravné a balné:

Při objednávce do 2000 Kč / 80 EUR bez DPH (2420 Kč / 96 EUR vč. DPH) - dopravné a balné 100 Kč / 3,92 EUR bez DPH (121 Kč / 4,7 EUR vč. DPH
Při objednávce nad 2000 Kč / 80 EUR bez DPH (2420 Kč / 96 EUR vč. DPH) - dopravné a balné zdarma
Dobírka je vždy zpoplatněna částkou 40 Kč / 1,59 EUR bez DPH (48 Kč / 1,9 EUR vč. DPH)

Dopravné a balné zdarma platí pouze pro objednávky přes vytvořené v eshopuBankovní spojení pro platbu převodem:


Číslo účtu pro platby v Kč: 2301763561 / 2010, Fio banka, a.s.
Číslo účtu pro platby v EUR: CZ6520100000002700414414 / FIOBCZPPXXX, Fio banka, a.s.

Při platbě převodem prosím vyčkejte na zálohovou fakturu, kterou Vám zašle emailem některý z našich obchodních zástupců. Na faktuře bude uveden VS pro spárování platby.VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost Activity promotion s.r.o., se sídlem Příkop 147/13, 602 00 Brno, IČO 26936241 je společností dle obchodního práva řádně založenou a existující podle českých právních předpisů, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46512 a podnikající zejména v oblasti velkoobchodu a maloobchodu s materiály pro výrobu reklamy (signmaking) a se systémy pro prezentace a podporu prodeje.

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky podrobně upravují a konkretizují práva a povinnosti vyplývající ze závazkového vztahu založeného mezi společností Activity promotion s.r.o. jako prodávajícím na straně jedné a třetí osobou (dále jen „zákazník“) jako kupujícím na straně druhé. Tento vztah vzniká

a) akceptací objednávky zákazníka společností Activity promotion s.r.o.

b) uskutečněním přímého odběru zboží zákazníkem v provozovně společnosti Activity promotion s.r.o.

c) uzavřením rámcové kupní smlouvy mezi zákazníkem a společností Activity promotion s.r.o.

1.3 Účinnost těchto všeobecných podmínek pro daný závazkový vztah mezi zákazníkem a společností Activity promotion s.r.o. je dána okamžikem, ve kterém nastane kterákoli ze skutečností uvedených v předchozím odstavci.

Nový zákazník platí převodem na účet zálohu na zboží ve výši 100%, po jejím připsání je možno zboží odeslat přepravní službou nebo

Jej zákazníkovi zasíláme na dobírku. Do 14 dní zákazníkovi vystavíme doplatkovou fakturu, v níž odečteme zaplacenou zálohu


2. DEFINICE

Následující pojmy budou při interpretaci těchto podmínek vykládány takto :

„Společnost Activity promotion s.r.o.“ společnost s ručením omezeným Activity promotion s.r.o., se sídlem Příkop 147/13, 602 00 Brno, IČO 26936241, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46512.

„Zákazník“ osoba (právnická, nebo fyzická), která vstoupila do závazkového vztahu se společností Activity promotion s.r.o., jehož předmětem je prodej zboží

„Zboží“ movité věci materiály pro výrobu reklamy (signmaking) a výrobky pro podporu prodeje a prezentaci, se kterými společnost Activity promotion s.r.o. obchoduje na trhu České a Slovenské republiky.

„Objednávka“ právní úkon učiněný Zákazníkem vůči společnosti Activity promotion s.r.o. ohledně koupě zboží

„Ceník“ dokument vydávaný společností Activity promotion s.r.o. a obsahující ceny zboží

„Dodací řád“ dokument vydávaný společností Activity promotion s.r.o. a konkretizující podmínky dodání zboží zákazníkovi


3. OBJEDNÁVKA, AKCEPTACE

3.1 Objednání dodávky zboží provádí zákazník prostřednictvím objednávky obsahující tyto náležitosti: název výrobku, popř. objednací číslo, požadované množství, nejzazší termín dodání, místo dodání zboží, způsob balení, způsob dopravy, obchodní firmu zákazníka, přesnou adresu jeho sídla, resp. místa podnikání, jméno osoby oprávněné jednat jménem zákazníka, včetně telefonického a faxového spojení, IČO, DIČ a bankovní spojení. Objednávka je zákazníkem činěna zpravidla písemnou formou, přičemž za písemnou formu se považuje i objednávka doručená společnosti Activity promotion s.r.o. faxem, nebo e-mailem. Objednávky je třeba adresovat na prodejní oddělení společnosti Activity promotion s.r.o.

3.2 Neobsahuje-li dokument zaslaný zákazníkem veškeré údaje uvedené v předchozím odstavci, je společnost Activity promotion s.r.o. oprávněna zaslat Zákazníku standardizovaný dokument objednávky s žádostí, aby jej zákazník řádně vyplnil a následně doručil zpět společnosti Activity promotion s.r.o..

3.3 Objednávka se považuje za akceptovanou ze strany společnosti Activity promotion s.r.o. zpravidla okamžikem, kdy společnost Activity promotion s.r.o. tuto písemně potvrdí a fotokopii potvrzené objednávky pošle zpět zákazníkovi. Společnost Activity promotion s.r.o. vyrozumí zákazníka o akceptaci objednávky bez zbytečného prodlení, nejpozději zpravidla následující pracovní den po jejím obdržení.

3.4 Společnost Activity promotion s.r.o. je oprávněna akceptaci objednávky odmítnout v případě kdy :
a) objednávka neobsahuje údaje specifikované v odstavci 1 tohoto článku, nebo
b) objednávka obsahuje náležitosti dodávky zboží vybočující z mezí těchto podmínek, nebo
c) objednávka stanoví nereálný termín dodání zboží zákazníkovi, nebo
d) za zákazníkem eviduje ve svém účetnictví nesplacenou pohledávku po lhůtě splatnosti, nebo
e) akceptace objednávky by byla v rozporu s principy a standardy obchodní politiky společnosti Activity promotion s.r.o..

3.5 O odmítnutí akceptace objednávky vyrozumí společnost Activity promotion s.r.o. zákazníka s tím, že v takovém případě mohou být oběma stranami projednány sporné podmínky objednávky a dohodnuty nové podmínky dodávky zboží.

3.6 Zákazník je oprávněn zrušit objednávku (tzv. „storno“) akceptovanou společností Activity promotion s.r.o. písemným oznámením doručeným společnosti Activity promotion s.r.o. nejpozději 4 dny před sjednaným termínem dodání zboží. V takovém případě má společnost Activity promotion s.r.o. nárok na stornovací poplatek maximálně ve výši 75 % z ceny zboží, jehož koupě byla zákazníkem stornována a dále nárok na náhradu nákladů prokazatelně vynaložených v souvislosti s plněním zákazníkem zrušené objednávky.

3.7 Stornovací poplatek, jakož i náhrada vynaložených nákladů, jsou splatné na základě daňového dokladu vystaveného společností Activity promotion s.r.o.. Uplatněním stornovacího poplatku není dotčen nárok společnosti Activity promotion s.r.o. na náhradu škody.

3.8 Závaznou objednávkou a uvedením emailové adresy dává zákazník souhlas k zařazení do naší emailové databáze k rozesílání novinek a aktualit. Z této databáze se zákazník může kdykoliv odhlásit, nebo může při objednávce uvést, že si nepřeje zařadit do emailové databáze. Tyto databáze máme pouze pro vlastní potřebu a nikde dále je nesdílíme, ani nešíříme.


4. MÍSTO A TERMÍN DODÁNÍ

4.1. Místem dodání zboží se sjednává provozovna společnosti Activity promotion s.r.o. specifikovaná v objednávce. Zboží se považuje za dodané zákazníkovi okamžikem :

a) Fyzického převzetí zboží zákazníkem v místě dodání.

b) Předáním zboží prvnímu dopravci za účelem přepravy zboží kupujícímu, požaduje-li zákazník odeslání zboží do své provozovny.

4.2 Převzetím zboží ve smyslu předchozího odstavce přechází na zákazníka riziko ztráty, zničení či poškození zboží. Náklady spojené s přepravou zboží nese zákazník.

4.3 K převzetí zboží pro zákazníka v provozovně společnosti Activity promotion s.r.o. je oprávněna jen osoba jmenovitě k tomu zákazníkem určená. Společnost Activity promotion s.r.o. je oprávněna požadovat, aby se jí takto zákazníkem určená osoba prezentovala náležitou plnou mocí.

4.4. Je-li dohodou stran sjednáno místo dodání odlišné od provozovny společnosti Activity promotion s.r.o. a je-li sjednáno dodání zboží společností Activity promotion s.r.o., přechází riziko ztráty, zničení či poškození zboží na zákazníka okamžikem, kdy je mu zboží dodáno, tj. okamžikem jeho převzetí ve sjednaném místě dodání. Zákazník je povinen poskytnout společnosti Activity promotion s.r.o. náležitou součinnost při dodání zboží tj. zejména zboží řádně a včas ve sjednaném místě dodání odebrat. Zákazník hradí náklady spojené s přepravou zboží zpět do místa jeho odeslání společnosti Activity promotion s.r.o. v případě, že zboží řádné a včas nepřevezme.

4.5 Zboží bude zákazníkovi dodáno v termínu stanoveném akceptovanou objednávkou. Tím není dotčeno právo společnosti Activity promotion s.r.o. postupovat dle ustanovení čl. III. Odst. 4 písm. c) těchto podmínek.

4.6 Pro případ, že zákazník se dostane do prodlení s převzetím zboží, resp. není-li možné zboží dodat z důvodů spočívajících na straně zákazníka, vzniká Společnosti Activity promotion s.r.o. nárok na úhradu paušálního poplatku za uskladnění Zboží kalkulovaného ve výši 3 % z kupní ceny zákazníkem řádně a včas nepřevzatého zboží, a to za každý započatý den uskladnění. Nepřevezme-li si zákazník takto uskladněné zboží nejdéle ve lhůtě do 14 dnů ode dne původně sjednaného termínu dodání, marným uplynutím uvedené lhůty zaniká povinnost společnosti Activity promotion s.r.o. zboží dodat s tím, že vzájemné nároky stran budou v takovém případě vypořádány bez zbytečného odkladu.


5. CENA

5.1 Kupní cena zboží je stanovena aktuálně platným Ceníkem společnosti Activity promotion s.r.o. s tím, že pro účely výkladu těchto podmínek se za aktuálně platný Ceník považuje Ceník platný v okamžiku doručení příslušné objednávky zákazníka společnosti Activity promotion s.r.o.. Společnost Activity promotion s.r.o. je oprávněna průběžně dle svého uvážení Ceník měnit, a to svým jednostranným rozhodnutím. Společnost Activity promotion s.r.o. na vyžádání zákazníkovi poskytne aktuální znění ceníku.

5.2 Kupní ceny zboží obsažené v Ceníku jsou uvedeny ve výši bez daně z přidané hodnoty a nezahrnují náklady na dopravu zboží zákazníkovi do místa odlišného od provozovny společnosti Activity promotion s.r.o..


6. Platební podmínky

6.1 Pokud není v objednávce stanoveno jinak, kupní cena zboží je splatná jednorázově v plné výši před dodáním zboží zákazníkovi. Úhrada kupní ceny je možná platbou předem ve prospěch účtu společnosti Activity promotion s.r.o., nebo hotovostní platbou na dobírku prostřednictvím přepravní, nebo poštovní služby, na základě faktury vystavené společností Activity promotion s.r.o..

Datum splatnosti kupní ceny je stanoveno objednávkou s tím, že splatnost kupní ceny musí časově předcházet datu dodání zboží. Společnost Activity promotion s.r.o. není povinna dodat zboží zákazníkovi dříve, než je provedena hotovostní úhrada kupní ceny, resp. než je jí prokázána řádná bezhotovostní úhrada kupní ceny.

6.2 Za účelem úhrady kupní ceny vystaví společnost Activity promotion s.r.o. zákazníkovi řádný daňový doklad.

6.3 Pro případ prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny, nebo zálohy na kupní cenu v částce, nebo čase se sjednává úrok z prodlení ve výši 15 % p.a. z dlužné částky.

6.4 Zákazník může odstoupit od kupní smlouvy bez údání důvodu.


7. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

7.1 Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka okamžikem úplné úhrady kupní ceny zboží. Vyjimku z tohoto pravidla představuje situace, kdy v okamžiku dodání zboží je kupní cena zcela a beze zbytku zaplacena. V takovém případě přechází vlastnické právo na zákazníka okamžikem dodání zboží dle čl. IV. těchto podmínek.

7.2 V rámci stanovené výhrady vlastnictví je společnost Activity promotion s.r.o. oprávněna v případě prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny v částce nebo čase požadovat vrácení dodaného zboží zpět do provozovny společnosti Activity promotion s.r.o., a to na náklady zákazníka s tím, že zákazník se nemůže domáhat vrácení případně zaplacené části kupní ceny dokud nevrátí zboží zpět společnosti Activity promotion s.r.o.. Společnost Activity promotion s.r.o. je oprávněna na vrub případně zaplacené části kupní ceny uhradit náklady spojené s dopravou zboží zpět do své provozovny, jakož i případné škody vzniklé na zboží do okamžiku jeho vrácení zpět.

7.3 Společnost Activity promotion s.r.o. je též oprávněna dle svého uvážení se výhrady vlastnictví vzdát formou jednostranného písemného prohlášení doručeného zákazníkovi bez ohledu na výši případně zákazníkem uhrazené části kupní ceny. Vlastnictví ke zboží v takovém případě přejde na zákazníka okmažikem doručení písemného prohlášení společnosti Activity promotion s.r.o. ve smyslu tohoto odstavce.


8. ZÁRUKA

8.1 Na dodané zboží poskytuje společnost Activity promotion s.r.o. záruku za jakost uvednou u produktu na eshopu, v návodu, nebo záručním listu.

8.2 V případě výskytu vady zboží, je zákazník povinen tuto písemně reklamovat u společnosti Activity promotion s.r.o., a to v době trvání záruční doby. V písemné reklamaci musí zákazník specifikovat reklamovanou vadu zboží s tím, že součástí uplatněné reklamace je též povinnost zákazníka fyzicky předat reklamované zboží Společnosti Activity promotion s.r.o. spolu s dokumentací dokládající dodání zboží společností Activity promotion s.r.o.

8.3 Společnost Activity promotion s.r.o. bez zbytečného odkladu, zpravidla ve lhůtě do 30 dní ode dne obdržení písemné reklamace, posoudí zákazníkem reklamované vady zboží. Shledá-li reklamaci vad zboží za důvodnou společnost Activity promotion s.r.o. poskytne zákazníkovi nové bezvadné zboží a to v rozsahu zákazníkem důvodně uplatněné reklamace.

8.4 Poskytnutá záruka se nevztahuje na :

a) vady zboží spočívající v drobné odchylce v barvě, formátu či kvalitě nevylučující užití zboží k obvyklému účelu

b) vady zboží, které byly důvodem pro poskytnutí slevy z kupní ceny zboží

c) vady zboží vzniklé neodbornou manipulací, neodborným skladováním, neodborným užíváním, mechanickým, fyzikálním nebo chemickým poškozením, a to bez ohledu na to, zda tyto vady vznikly v důsledku jednání zákazníka či třetí osoby.

d) vady zboží vzniklé v důsledku působení vyšší moci.

8.5 Poskytnutá záruka se rovněž nevztahuje na vady množství či sortimentní sklady dodaného zboží. Tyto vady je zákazník povinen uplatnit nejpozději v okamžiku dodání zboží.

8.6 Nad rámec výše uvedených záruk společnost Activity promotion s.r.o. neposkytuje žádné jiné písemné, ústní či jakékoli jiné záruky ke zboží se vztahující. Společnost Activity promotion s.r.o. zejména neposkytuje záruky vztahující se k prodejnosti zboží či vhodnosti zboží k využití pro speciální účely.


9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

9.1 Společnost Activity promotion s.r.o. je povinna v maximální míře předcházet vzniku škod a činit veškerá dostatečná opatření k zamezení vzniku škod na straně zákazníka. Společnost Activity promotion s.r.o. odpovídá za škody vzniklé zákazníkovi v důsledku zaviněného porušení povinností stanovených pro společnost Activity promotion s.r.o. těmito podmínkami nebo obecně závazným právním předpisem.

9.2 Společnost Activity promotion s.r.o. neodpovídá zákazníkovi za škody vzniklé v důsledku chybných údajů poskytnutých zákazníkem, škody vzniklé v důsledku neodborného zacházení, či užívání zboží, neoprávněným zákrokem, ani mechanickým, fyzikálním nebo chemickým poškozením.

9.3 Odpovědnost společnosti Activity promotion s.r.o. se ve smyslu § 386 a ostatních Obchodního zákoníku omezuje maximální celkovou výší náhrady škody z jedné škodní události nebo serie vzájemně propojených škodních událostí částkou nepřevyšující výši kupní ceny zboží, v souvislosti se kterým byly škody způsobeny resp. škody vznikly.


10. OBCHODNÍ REFERENCE

Společnost Activity promotion s.r.o. je oprávněna ve svých propagačních materiálech včetně tiskových zpráv a zákaznických obchodních referencích uvést obchodní firmu zákazníka jako odběratele zboží distribuovaného společností Activity promotion s.r.o. na trhu České republiky.


11. PLATNOST SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.1 Každá příslušná kupní smlouva mezi společností Activity promotion s.r.o. a zákazníkem je uzavřena okamžikem, ve kterém nastane kterákoli ze skutečností uvedených v čl. 1 odst. 2 těchto podmínek. Od takto uzavřené kupní smlouvy je:

a) Zákazník oprávněn odstoupit v případě, že z důvodů spočívajících na straně společnosti Activity promotion s.r.o. je společnost Activity promotion s.r.o. o více než 14 dnů v prodlení s dodáním zboží.

b) Společnost Activity promotion s.r.o. oprávněna odstoupit v případě, že zákazník je o více než 14 dnů v prodlení s úhradou kupní ceny a dále v případě, že z důvodů spočívajících na straně zákazníka není možné realizovat dodávku zboží.

11.2 Odstoupit od příslušné kupní smlouvy lze při naplnění důvodů uvedených v tomto článku, a to písemným rozhodnutím o odstoupení doručeným opačné straně. V případě odstoupení od příslušné kupní smlouvy jsou strany povinny bez zbytečného odkladu vrátit si vše, co si na základě příslušné kupní smlouvy poskytly s tím, že odstoupením od smlouvy není dotčen nárok společnosti Activity promotion s.r.o. na úhradu finančních nároků vzniklých ke dni odstoupení od smlouvy s výjimkou nároku na zaplacení kupní ceny zboží.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy, zašle nebo předá Activity promotion s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Activity promotion s.r.o. obdržel, a to na své náklady. Zboží by měl zákazník vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se zákazník pro odstoupení v uvedené lhůtě, Activity promotion s.r.o. doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Activity promotion s.r.o. spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána ve formě výběru alternativního výrobku.

zákazník odpovídá Activity promotion s.r.o. pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.


12. VYŠŠÍ MOC

12.1 Jestliže není některá ze stran schopna dostát závazkům, s výjimkou platebních závazků, dle kupní smlouvy, nebo je v prodlení díky okolnostem, které nemůže ovlivnit ani předvídat v době uzavření kupní smlouvy (okolnosti vyšší moci) potom tato strana nebude považována za stranu, jež by byla v prodlení, nebo jiným způsobem porušila ujednání kupní smlouvy a nebude povinna k plnění svých závazků po dobu trvání působení vyšší moci.

12.2 V případě že působení vyšší moci trvají déle než 30 dnů, je opačná strana oprávněna příslušnou kupní smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 30 denní výpovědní lhůtou, jejíž běh počíná dnem následujícím po doručení písemné výpovědi opačné straně smluvní. Ohledně vzájemného vyrovnání platí analogicky ustanovení čl. XI. odst. 2 těchto podmínek.


13. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Závazkový vztah založený v souladu s těmito podmínkami a veškeré záležitosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky a to ustanovením § 409 a násl. Obchodního zákoníku. Veškerá právní řízení nebo právní spory vedené v souvislosti předmětným závazkovým vztahem budou zahájeny a vedeny u příslušného soudu, přičemž jako místně příslušný soud se určuje obecný soud společnosti Activity promotion s.r.o..


14. KOMUNIKACE

Písemná komunikace mezi stranami bude prováděna prostřednictvím doporučené pošty, faxem nebo e-mailem, odesílaným na stranám naposledy sdělenou adresu pro doručování, nebo na adresu jejich sídla. Zprávy zasílané prostřednictvím doporučené pošty se považují za doručené uplynutím tří dnů ode dne podání zásilky. Zprávy zasílané prostřednictvím e-mailu se považují za doručené okamžikem e-mailové zprávy potvrzující bezchybné doručení. Zprávy zasílané faxem se považují za doručené okamžikem obdržení faxové zprávy potvrzující bezchybné odeslání. Toto ujednání nevylučuje právo kterékoli strany žádat, aby písemnosti zaslané faxem, nebo e-mailem jí byly předloženy v originální listinné podobě.


15. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

15.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

15.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

15.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

15.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

15.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

15.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

15.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

15.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

15.8.1 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

15.8.2 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

15.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


16. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

16.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

16.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 9.8.2004 s tím, že jsou rozhodným dokumentem pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností Activity promotion s.r.o. ve smyslu ustanovení čl. 1 odst. 2 těchto podmínek.

17.2 Společnost Activity promotion s.r.o. je oprávněna průběžně dle svého uvážení měnit obsah těchto podmínek, a to svým jednostranným rozhodnutím. Pro příslušnou kupní smlouvu platí za rozhodné znění těchto podmínek aktuálně platné ke dni doručení objednávky zákazníka společnosti Activity promotion s.r.o.. Společnost Activity promotion s.r.o. zákazníku na jeho žádost předloží aktuální znění těchto podmínek.

reference
Nenašli jste co jste hledali? Kontaktujte nás:
Poptávkový formulář
Poptávkový formulář

Dopravné zdarma

Při objednávce nad 2.000 Kč bez DPH dopravné a balné ZDARMA

Dezinfekční stojany skladem Ochranné přepážky skladem
Navštivte naši
vzorkovnu v Brně

Showroom Brno